Algemene voorwaarden

Hier vind je Algemene Voorwaarden van Exodus Events

Algemene voorwaarden Exodus Events

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Exodus Events V.O.F. te Otterlo, hierna te noemen Exodus Events, Kamer van Koophandel 28079234 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Exodus Events alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

1. Ondernemer:
Exodus Events die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, diensten aanbiedt. Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt.

2. Contractant:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel namens een groep c.q. derden een overeenkomst sluit met de ondernemer.

3. Overeenkomst
Afspraak tussen ondernemer en contractant waarbij de ondernemer zich verbindt een dienst te leveren en waarbij de contractant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. In de overeenkomst wordt schriftelijk vermeld wat in de prijs is inbegrepen.

4. Groep:
Het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft gebruik te maken van de in de overeenkomst opgenomen diensten.

5. Groepsleden/Deelnemers:
Degenen die onderdeel uitmaken van de groep dan wel iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een dienst.

6. Diensten:
Het geheel aan producten, faciliteiten en diensten die de ondernemer aanbiedt om tegen betaling te leveren. Onder producten, faciliteiten en diensten wordt in ieder geval verstaan: buitensport, activiteiten, verhuur van materialen dan wel verkoop van materiaal, verhuur van groepsaccommodatie(s), het verzorgen van vervoer, catering, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) buitensport.

7. Buitensport:
Alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie, kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor; ook gemotoriseerd indien niet bedoeld als openbaar vervoer.

8. (Begeleide) Activiteit:
Door de ondernemer bedrijfs-of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst. Onder een begeleide activiteit wordt verstaan een activiteit die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer wordt begeleid.

9. Groepsaccommodatie:
Het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en mee gehuurde zaken voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, dus niet voor permanente bewoning.

10. Arrangement:
Door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden combinatie van producten, faciliteiten en diensten.

11. De overeenkomst moet worden beschouwd als reisovereenkomst indien de ondernemer zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) verblijf, en 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van het arrangement uitmaakt.

12. Informatie:
Schriftelijke en/of elektronisch aangereikte gegevens over de te leveren dienst(en), voorzieningen en huisregels (reglement) die de ondernemer heeft opgesteld.

13. Annulering:
De schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de dienst.

Artikel 2: Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
4. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Inhoud, duur en afloop van de overeenkomst
1. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de contractant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan contractant bekend.
2. In de overeenkomst wordt in ieder geval opgenomen alle relevante gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, de te leveren diensten, periode(n) en tijden, overeengekomen prijs, betalingsvoorwaarden, huisregels, bijbehorende informatie etc.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de contractant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
5. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
6. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen tenzij de ondernemer schriftelijk anders heeft aangegeven.
7. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de accommodatie, de dienst, de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst. Indien ondernemer deze extra kosten wil doorberekenen, stelt hij de contractant hiervan tijdig op de hoogte. Contractant heeft in dit geval de mogelijkheid om dat gedeelte, waarop de extra kosten van toepassing zijn, kosteloos te ontbinden.

Artikel 5: Betaling
1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de overeengekomen betaling voorwaarden.
2. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Contractant is gehouden aan het betalen van een vergoeding conform artikel 6 (Annulering).
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst en/of aanvang van de dienst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de overeengekomen dienst(en) te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
5. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer in staat van faillissement geraakt.
6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden
b. de contractant failliet is, of in surseance van betaling is
c. de contractant of diens bedrijf wordt ontbonden
d. de contractant als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan 12 maanden voor de ingangsdatum: 10% van de overeenkomen prijs
- bij annulering binnen 12 tot 6 maanden voor de ingangsdatum: 30% van de overeenkomen prijs
- bij annulering binnen 4 tot 6 maanden voor de ingangsdatum: 70% van de overeenkomen prijs
- bij annulering binnen 2 tot 4 maanden voor de ingangsdatum: 80% van de overeenkomen prijs
- bij annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum: 95% van de overeenkomen prijs
- bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum: 100% van de overeenkomen prijs
2. Bij een annulering van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding na aftrek van administratiekosten naar evenredigheid gerestitueerd te worden indien de dienst door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de dienst door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.3. Het is mogelijk om van het in 7.1 en 7.2 vermelde af te wijken indien ondernemer en contractant hiervoor overeenstemming hebben bereikt en dit in de overeenkomst hebben vastgelegd.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van de dienst(en) is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek door de contractant
1. De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode dan wel de dienst(en) verschuldigd.

Artikel 9: Verplichtingen van de contractant
1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de groepsleden de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
2. Bij een dienst, activiteit en/of arrangement in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de groepsleden in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien het groepslid wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de dienst, activiteit en/of arrangement kan deelnemen is de ondernemer niet aansprakelijk.
3. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de dienst(en), de activiteit en/of het arrangement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
4. Drugs (soft- en hard), verdovende middelen en bewustzijnsveranderende middelen voorafgaand en tijdens een activiteit/arrangement is te allen tijde verboden. Het gebruik van alcohol voorafgaand en tijdens een activiteit/-arrangement is eveneens verboden tenzij alcoholgebruik onderdeel is van catering die ter afsluiting van een activiteit/arrangement wordt genoten.

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging door de onderneme
1. Ondernemer heeft reglementen (waar onder een Huishoudelijk Reglement) opgesteld hetwelk onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Deze reglementen zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
2. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing(en), niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.
b. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing(en), overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft/bederven.
c. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing(en), door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen.
3. De ondernemer kan een groepslid uitsluiten van verdere deelname aan de dienst, activiteit en/of arrangement en ten opzichte van dit groepslid de overeenkomst ontbinden indien dit groepslid ondanks voorafgaande waarschuwing(en), overlast aan de ondernemer en/of medegroepsleden bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze om gaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van dienst, activiteit en/of het arrangement bederft.
4. Indien de ondernemer of diens vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de contractant of het, in 2 betreffende, groepslid persoonlijk laten weten; in beide gevallen wordt de contractant hiervan in kennis gesteld.
5. Contractant verplicht zich mee te werken aan de uitvoer van de opzegging en blijft in beginsel gehouden de overeenkomen prijs te betalen.
6. Indien de opzegging betrekking heeft op het gebruik/verhuur van een groepsaccommodatie:
a. Dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.
b. Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant te ontruimen.
7. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger) oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
2. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de dienst, activiteit en/of arrangement.
3. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op (schade)vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 12: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3. Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet genoten onderdelen van de dienst, activiteit en/of arrangement.
4. Een groepslid die verhinderd is om aan een dienst, activiteit en/of arrangement deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de ondernemer - door een ander laten vervangen onder de volgende voorwaarden:
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
b. het verzoek tot in de plaats stelling dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang schriftelijk bij de ondernemer te worden ingediend,
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaats stelling.

Artikel 13: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de dienst, activiteit en/of arrangement aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de dienst, activiteit en/of arrangement (kunnen) worden gesteld.
2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle bij deze dienst, activiteit en/of arrangement geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.
3. De contractant en de groepsleden zijn verplicht de ter beschikking gestelde accommodatie, materialen etc. gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
4. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein waar de dienst, activiteit en/of arrangement plaats vindt te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
5. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend aan een Nederlandse rechter voorgelegd.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, zal steeds beperkt zijn tot het gedeelte van de facturen van de ondernemer welke betrekking heeft op (het gedeelte van) de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde is de ondernemer nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, noch voor enige directe schade, welke wordt veroorzaakt door de door haar geleverde diensten of door bij haar in dienst zijnde personeel middelijk of onmiddelijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.
3. De aansprakelijkheid van de ondernemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag hetwelk de ondernemer op grond van haar aansprakelijkheid uit hoofde van een verzekering daadwerkelijk zal ontvangen.
4. Het in de leden 1 tot en met 4 bepaalde is niet van toepassing bij opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer, waaronder begrepen de voor haar werkzame leidinggevenden.
5. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing voor schade ontstaan door dood of letsel als bedoeld in artikel 8:82 BW.

Artikel 15: Klachten
1. Indien de contractant (en/of groepsleden) een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk aan de ondernemer te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de dienst, activiteit en/of arrangement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.
3. Ondernemer verplicht zich klachten serieus te behandelen.


Top